APRA

Onze website geselecteerd voor opname in nationale bibliotheek.

kb.nl

De mail hieronder kreeg van de nationale bibliotheek, dus de site van mijn vader zal altijd blijven bestaan.

Geachte websitebeheerder,

In het kader van het initiatief van de KB, nationale bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren in een webcollectie. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.wansaoeboen.com/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Opname in de webcollectie kan echter niet beschouwd worden als een keurmerk.

Uw website is geselecteerd voor opname in de webcollectie. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 20 april 2023. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden, in principe jaarlijks. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van de webcollectie zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de beperkingen die zijn aangegeven in het zogenaamde robots.txt-bestand te vaak complete archivering verhinderen. Eventuele beperkende aanwijzingen in dit robots.txt-bestand [2] zullen wij daarom negeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen wij testen in hoeverre uw website is te archiveren bij het respecteren van de beperkingen. In overleg met u kunnen wij daarna bepalen of archivering nog zinvol is.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering of het te zijner tijd via de webcollectie online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 20 april 2023 een e-mail te sturen. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:

(Naam en mailadres heb ik hier verwijderd i.v.m. spam)

Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
https://kb.nl/webarchivering